Счетоводен софтуер BetaLight

BetaLight

Счетоводният продукт BetaLight е съвременен софтуер, осигуряващ необходимата функционалност за счетоводна обработка на данните на малки и средни фирми.

В един модул са обединени всички счетоводните дейности, включително отчитането на дълготрайни активи, материални запаси, разчети по фактури с контрагенти, ДДС, валути. Интерфейсът е удобен, с включени много улеснения в ежедневната работа на счетоводителите. Предлагат се стандартни контировки, които лесно могат да бъдат допълвани със специфични за фирмата типови осчетоводявания. Възможно е копиране на сложни и често повтарящи се осчетоводявания. Няма ограничения в корекцията и изтриването на данните като е предвидена възможност за преномериране на документите в папката.

Може да се работи в произволни периоди, с неограничен брой фирми и възможност за едновременна работа от няколко работни места.

Осигурена е възможност за импорт (XLS), експорт(XLS/PDF) и автоматичен архив на данните. BetaLight притежава уникална защита на данните и програмата чрез т.н. софтуерен ключ, монтиран на USB - входа.

BetaLight е наследник на софтуерния продукт Beta, който дълги години беше широко разпространен и обичан от нашите клиенти. Беше заменен с BetaLight, който е с осъвременен интерфейс, запазвайки всички предимства на Beta, но и с добавени много нови функции и възможности.